ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ลำดับที่ภาคจำนวน
ระบบ
งบประมาณ
(ล้านบาท)
ปริมาณขยะมูลฝอย(ตัน/วัน)
ที่เกิดขึ้นจริงเข้าระบบ% เข้าระบบ
1 เหนือ 263,479.7256,9496729.67
2 กลาง 394,123.2427,916100,4931,269.48
3 ตะวันออกเฉียงเหนือ 435,015.52519,9981,6688.34
4 ตะวันออก 222,105.0146,8141,44221.16
5 ใต้ 293,657.4948,5512,07724.29
  รวม 15918,381.00050,229106,352211.74
เทคโนโลยีการกำจัด / สถานีขนถ่าย :
 
ระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน
ลำดับที่ภาคจำนวน
ระบบ
งบประมาณ
(ล้านบาท)
ปริมาณน้ำเสีย(ลบ.ม./วัน)
ที่เกิดขึ้นจริงเข้าระบบ% เข้าระบบ
1 เหนือ 257,446.1463,515,264192,4025.47
2 กลาง 246,733.6723,243,097769,79023.74
3 ตะวันออกเฉียงเหนือ 268,242.9757,931,316142,9601.80
4 ตะวันออก 167,150.8793,066,19237,7351.23
5 ใต้ 177,302.8002,503,442433,59817.32
  รวม 10836,876.47220,259,3121,576,4857.78
ประเภทระบบบำบัด :
แบบคลองวนเวียน แบบระบบตะกอนเร่ง แบบแผ่นหมุนชีวภาพ แบบบ่อปรับเสถียร แบบบึงประดิษฐ์และระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร แบบบ่อเติมอากาศ แบบเอสบีอาร์
OD
AS
RBC
SP
Wetland&Cluster
AL
SBR
 
 
กลุ่มวิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร : 0-2265-6607, โทรสาร : 02-265-6602,6607, E-mail : onep_pap@onep.go.th