หลักการและเหตุผล

          การก่อสร้างระบบการจัดการน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะมูลฝอย ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน  แต่จากการประเมินผลการดำเนินงาน ระบบการจัดการน้ำเสีย และขยะมูลฝอยชุมชนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นระยะๆ ซึ่งได้ข้อสรุปในภาพรวมว่า ระบบการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร เนื่องจากระบบที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ บางระบบไม่ได้ถูกใช้งาน และบางระบบมีการเดินระบบไม่เต็มที่ อีกทั้งบางระบบมีการก่อสร้างเกินความจำเป็น ซึ่งจะต้อง ได้รับการแก้ไข เพื่อให้ระบบการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยชุมชนสามารถดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน

          สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลระบบการจัดการขยะมูลฝอย และระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน และจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับหน่วยงานท้องถิ่น ส่วนกลาง รวมถึงประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารและนำไปใช้ประโยชน์ โดยจะมีฐานข้อมูลของด้านต่างๆ เช่น สถานภาพของระบบ การบริหารจัดการระบบ และนโยบายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียชุมชนภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความตระหนัก รับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและดูแลรักษาระบบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


Download : คู่มือการใช้งานระบบ

       

 

 
 
กลุ่มวิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร : 0-2265-6607, โทรสาร : 02-265-6602,6607, E-mail : onep_pap@onep.go.th