ข้อมูลทั้งประเทศ
     ระบบกำจัดขยะมูลฝอยภาคตะวันออก
       จังหวัดระยอง
         ระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองมาบตาพุด

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ชื่อโครงการ :

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองมาบตาพุด

เทศบาลเจ้าของ : เทศบาลเมืองมาบตาพุด

- ข้อมูลทั่วไป

แหล่งงบประมาณ : - งบประมาณแผ่นดิน (งปม.)
  ปีงบประมาณ 2542 งบประมาณ 63 ล้านบาท
สถานภาพปัจจุบัน : เต็มศักยภาพ
- เปิดดำเนินการปี 2544 ปิดระบบเปลี่ยนเป็นสถานีขนถ่าย
สาเหตุที่หยุดดำเนินการ :
ที่ตั้งโครงการ : ต.- อ.- จ.-
พื้นที่โครงการ : 145 ตร.กม.
อปท.ที่เข้าร่วม จำนวน : 0 แห่ง 
ปริมาณขยะของ อปท.หลัก : - ตัน/เดือน
ปริมาณขยะของ อปท.ที่เข้าร่วม : - ตัน/เดือน

- ข้อมูลการเก็บขยะมูลฝอย

ฝังกลบ

- การบริหารจัดการนโยบายของ อปท.

นโยบายการจัดเก็บค่าเก็บขนขยะ : จัดเก็บให้ครอบคลุมพื้นที่
นโยบายการจัดเก็บค่ากำจัดขยะ : เทศบาลจ่ายค่ากำจัดเอง ยังไม่มีนโยบายเรียกเก็บจากประชาชน

- การมีส่วนร่วมของประชาชน

ปีงบประมาณรูปแบบโครงการ/กิจกรรมชุมชน/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/แหล่งงบประมาณผลการดำเนินงาน/สภาพปัญหา
2552ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเทศบาลร่วมกับบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด-ประชาชนยังไม่สนใจเท่าที่ควร
 
 
กลุ่มวิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร : 0-2265-6607, โทรสาร : 02-265-6602,6607, E-mail : onep_pap@onep.go.th