ข้อมูลทั้งประเทศ
     ระบบกำจัดขยะมูลฝอยภาคเหนือ
       จังหวัดอุทัยธานี
         ระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองอุทัยธานี

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ชื่อโครงการ :

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองอุทัยธานี

เทศบาลเจ้าของ : เทศบาลเมืองอุทัยธานี

- ข้อมูลทั่วไป

แหล่งงบประมาณ : - งบประมาณแผ่นดิน (งปม.)
  ปีงบประมาณ 2542 งบประมาณ 61 ล้านบาท
สถานภาพปัจจุบัน : เปิดดำเนินการ
-
ที่ตั้งโครงการ : ม.4 ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
พื้นที่โครงการ : 107 ตร.กม.
อปท.ที่เข้าร่วม จำนวน : 8 แห่ง ได้แก่ 
ปริมาณขยะของ อปท.หลัก : - ตัน/เดือน
ปริมาณขยะของ อปท.ที่เข้าร่วม : 10 ตัน/เดือน

- ข้อมูลการเก็บขยะมูลฝอย

ฝังกลบ

- การบริหารจัดการนโยบายของ อปท.

นโยบายการจัดเก็บค่าเก็บขนขยะ : -
นโยบายการจัดเก็บค่ากำจัดขยะ : -

- การมีส่วนร่วมของประชาชน

ไม่มีข้อมูล

- เอกสารแนบระบบกำจัดขยะมูลฝอย

 
 
กลุ่มวิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร : 0-2265-6607, โทรสาร : 02-265-6602,6607, E-mail : onep_pap@onep.go.th