ข้อมูลทั้งประเทศ
   ระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      จังหวัดขอนแก่น
         ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์

ระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน
ชื่อโครงการ :

ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์

เทศบาลเจ้าของ :เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์

- ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่ อปท. : 8 ตร.กม.
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสีย : 3 ตร.กม.
ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ : 4 ตร.กม.
ที่ตั้งโครงการ : ต.- อ.- จ.ขอนแก่น
แหล่งงบประมาณ : - งบประมาณแผ่นดิน (งปม.)
  ปีงบประมาณ 2548 งบประมาณ 2 ล้านบาท
สถานภาพปัจจุบัน : เปิดดำเนินการ
-

- ข้อมูลการรวบรวมน้ำเสีย

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย
ขนาดระบบรวบรวมน้ำเสียที่สามารถรับน้ำเสียได้ต่อวัน 400 ลบ.ม.
จำนวนบ่อดักน้ำเสียทั้งหมด 1 บ่อ
บ่อดักน้ำเสีย CSO -
สถานีสูบน้ำเสีย
จำนวนสถานีสูบน้ำเสียในระบบรวบรวมน้ำเสียมีจำนวน - แห่ง
สถานีสูบน้ำเสียในพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียมี 1 แห่ง
ปัญหาของระบบรวบรวมน้ำเสีย - ปัญหาค่าใช้จ่าย
- เครื่องจักรชำรุด
- เป็นปัญหาเล็กน้อย และถือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ

- ข้อมูลการบำบัดน้ำเสีย

การบำบัดในปัจจุบัน
พื้นที่โรงบำบัดน้ำเสีย 3 ไร่   - งาน   200 ตร.วา
ที่ตั้งของโรงบำบัด บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล เขื่อนอุบลรัตน์หลังเดิม ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ประเภทระบบบำบัดน้ำเสีย - ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland : CW)
ปีที่เริ่มดำเนินการ 2550
ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 400 ลบ.ม/วัน
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบจริง 200 ลบ.ม/วัน
จำนวนครัวเรือนที่ให้บริการบำบัดน้ำเสีย 400 ครัวเรือน
คิดเป็น 25 % ของครัวเรือนทั้งหมด
คุณสมบัติน้ำหลังบำบัด ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำ ปี พ.ศ.-
ปัญหาในการดำเนินการ ไม่มีปัญหา
 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียรายเดือน ปี พ.ศ.2552
เงินเดือนพนักงานค่าไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิง/หล่อลื่นค่าซ่อมแซม/อุปกรณ์สารเคมีอื่นๆรวม(บาท)
4,320.002,000.00---1,680.008,000.00

- การบริหารจัดการนโยบายของ อปท.

นโยบายการบริหารจัดการน้ำเสียของเทศบาล :
เน้นประโยชน์ ไม่ก่อมลพิษ สามารถแก้ปัญหามลพิษได้จริงและประหยัด

- การมีส่วนร่วมของประชาชน

ไม่มีข้อมูล

- เอกสารแนบระบบบำบัดน้ำเสีย

การบำบัดนำเสียแบบบึงประดิษฐ์เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์(10).JPGการบำบัดนำเสียแบบบึงประดิษฐ์เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์(2).JPG
การบำบัดนำเสียแบบบึงประดิษฐ์เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์(3).JPGการบำบัดนำเสียแบบบึงประดิษฐ์เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์(4).JPG
การบำบัดนำเสียแบบบึงประดิษฐ์เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์(5).JPGการบำบัดนำเสียแบบบึงประดิษฐ์เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์(6).JPG
การบำบัดนำเสียแบบบึงประดิษฐ์เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์(7).JPGการบำบัดนำเสียแบบบึงประดิษฐ์เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์(8).JPG
การบำบัดนำเสียแบบบึงประดิษฐ์เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์(9).JPGการบำบัดนำเสียแบบบึงประดิษฐ์เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์.JPG
จุดสูบน้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(2).JPGจุดสูบน้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(3).JPG
จุดสูบน้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(4).JPGจุดสูบน้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย.JPG
เขตเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์และสถานที่บำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครขอนแก่นและตำแหน่งที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสีย.JPGแผนผังของการบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์.JPG
 
 
กลุ่มวิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร : 0-2265-6607, โทรสาร : 02-265-6602,6607, E-mail : onep_pap@onep.go.th