ข้อมูลทั้งประเทศ
   ระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน ภาคใต้
      จังหวัดกระบี่
         ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง

ระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน
ชื่อโครงการ :

ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง

เทศบาลเจ้าของ :องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง

- ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่ อปท. : 126 ตร.กม.
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสีย : 2 ตร.กม.
ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ : 2 ตร.กม.
ที่ตั้งโครงการ : ต.- อ.- จ.กระบี่
แหล่งงบประมาณ : - งบประมาณแผ่นดิน (งปม.)
  ปีงบประมาณ 2538 งบประมาณ 12 ล้านบาท
- งบประมาณแผ่นดิน (งปม.)
  ปีงบประมาณ 2539 งบประมาณ 38 ล้านบาท
- งบประมาณแผ่นดิน (งปม.)
  ปีงบประมาณ 2545 งบประมาณ 27 ล้านบาท
- กรมโยธาธิการและผังเมือง
  ปีงบประมาณ 2553 งบประมาณ 5 ล้านบาท
สถานภาพปัจจุบัน : เปิดดำเนินการ
-

- ข้อมูลการรวบรวมน้ำเสีย

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย
ขนาดระบบรวบรวมน้ำเสียที่สามารถรับน้ำเสียได้ต่อวัน 400 ลบ.ม.
จำนวนบ่อดักน้ำเสียทั้งหมด - บ่อ
บ่อดักน้ำเสีย CSO -
สถานีสูบน้ำเสีย
จำนวนสถานีสูบน้ำเสียในระบบรวบรวมน้ำเสียมีจำนวน 1 แห่ง
สถานีสูบน้ำเสียในพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียมี 1 แห่ง
ปัญหาของระบบรวบรวมน้ำเสีย - ปัญหาค่าใช้จ่าย
- ประสิทธิภาพระบบ
- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้
- ระบบท่อได้รับความเสียหาย

- ข้อมูลการบำบัดน้ำเสีย

การบำบัดในปัจจุบัน
พื้นที่โรงบำบัดน้ำเสีย 5 ไร่   - งาน   - ตร.วา
ที่ตั้งของโรงบำบัด หมู่ 7 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
ประเภทระบบบำบัดน้ำเสีย - ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland : CW)
ปีที่เริ่มดำเนินการ 2549
ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 400 ลบ.ม/วัน
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบจริง 359 ลบ.ม/วัน
จำนวนครัวเรือนที่ให้บริการบำบัดน้ำเสีย 789 ครัวเรือน
คิดเป็น 5 % ของครัวเรือนทั้งหมด
คุณสมบัติน้ำหลังบำบัด ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำ ปี พ.ศ.2551
ลำดับดัชนีคุณภาพน้ำหน่วยผลการตรวจวัด
ก่อนหลังค่ามาตรฐาน
1 ของแข็งแขวนลอย(Suspended Solids)mg/l254.5060.35
2 ค่าความเป็นกรดและด่าง(pH)ph7.357.62
3 ค่าบีโอดี(BOD)mg/l374.3350.68
4 น้ำมันและไขมัน(Oil & Grease)mg/l68.8859.88
5 ไนโตรเจนในรูป TKNmg/l9.826.85
6 แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลีฟอร์ม(Fecal ColiForm Bacteria)mg/100ml3,850,000.00705,000.00-
7 ปริมาณตะกอนหมัก(Settleable Solids)mg/l1.880.13
8 ฟอสฟอรัสทั้งหมด(Total as P)mg/l55.7341.90
9 สารอนินทรีย์(Inorganic)mg/l---
10 สารอินทรีย์(Organic)mg/l---
11 อุณหภูมิ(Temperature)C---
ปัญหาในการดำเนินการ - ปัญหาค่าใช้จ่าย
- ประสิทธิภาพระบบ
- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้
- เครื่องจักรชำรุด
- ระบบบำบัดไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการรองรับน้ำเสียและความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ที่สูงกว่าที่ออกแบบไว้ การอุดตันของตะกอนและไขมันน้ำมัน การซึมผ่านของน้ำเสียในบ่อบำบัดและการเจริญเติบโตของพืช
 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียรายเดือน ปี พ.ศ.2552
เงินเดือนพนักงานค่าไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิง/หล่อลื่นค่าซ่อมแซม/อุปกรณ์สารเคมีอื่นๆรวม(บาท)
25,000.0027,124.33-317.33-426.6752,868.33

- การบริหารจัดการนโยบายของ อปท.

นโยบายการบริหารจัดการน้ำเสียของเทศบาล :
ขอความร่วมมือในการติตั้งถังดักไขมัน ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น และจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึก

- การมีส่วนร่วมของประชาชน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
รูปแบบโครงการ/กิจกรรมชุมชน/หนว่ยงานที่ดำเนินการแหล่งงบประมาณผลการดำเนินงาน/สภาพปัญหา
-ขุดลอกหน้าดินบ่อบำบัดคณะกรรมการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียอบต.อ่าวนางการอุดตันของไขมันและการซึมผ่านของบ่อบำบัดน้ำเสียบึงประดิษฐ์
 
 
กลุ่มวิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร : 0-2265-6607, โทรสาร : 02-265-6602,6607, E-mail : onep_pap@onep.go.th