ข้อมูลทั้งประเทศ
   ระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน ภาคตะวันออก
      จังหวัดชลบุรี
         ระบบบ่อบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบึงประดิษฐ์

ระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน
ชื่อโครงการ :

ระบบบ่อบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบึงประดิษฐ์

เทศบาลเจ้าของ :เทศบาลตำบลบ่อทอง

- ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่ อปท. : 4 ตร.กม.
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสีย : 0 ตร.กม.
ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ : 3 ตร.กม.
ที่ตั้งโครงการ : ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
แหล่งงบประมาณ :
สถานภาพปัจจุบัน : เปิดดำเนินการ
-

- ข้อมูลการรวบรวมน้ำเสีย

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย
ขนาดระบบรวบรวมน้ำเสียที่สามารถรับน้ำเสียได้ต่อวัน 50 ลบ.ม.
จำนวนบ่อดักน้ำเสียทั้งหมด 3 บ่อ
บ่อดักน้ำเสีย CSO -
สถานีสูบน้ำเสีย
จำนวนสถานีสูบน้ำเสียในระบบรวบรวมน้ำเสียมีจำนวน 1 แห่ง
สถานีสูบน้ำเสียในพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียมี 1 แห่ง
ปัญหาของระบบรวบรวมน้ำเสีย - ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้
- ระบบท่อได้รับความเสียหาย

- ข้อมูลการบำบัดน้ำเสีย

การบำบัดในปัจจุบัน
พื้นที่โรงบำบัดน้ำเสีย 3 ไร่   - งาน   - ตร.วา
ที่ตั้งของโรงบำบัด ม.1 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
ประเภทระบบบำบัดน้ำเสีย - ระบบบำบัีดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP)
ปีที่เริ่มดำเนินการ 2551
ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 50 ลบ.ม/วัน
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบจริง 25 ลบ.ม/วัน
จำนวนครัวเรือนที่ให้บริการบำบัดน้ำเสีย 303 ครัวเรือน
คิดเป็น 23 % ของครัวเรือนทั้งหมด
คุณสมบัติน้ำหลังบำบัด ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำ ปี พ.ศ.-
ปัญหาในการดำเนินการ -
 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียรายเดือน

- การบริหารจัดการนโยบายของ อปท.

นโยบายการบริหารจัดการน้ำเสียของเทศบาล :
จะให้มีการบำบัดน้ำเสียทุกหลังคาเรือนในเขตเทศบาลตำบลบ่อทอง

- การมีส่วนร่วมของประชาชน

ไม่มีข้อมูล
 
 
กลุ่มวิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร : 0-2265-6607, โทรสาร : 02-265-6602,6607, E-mail : onep_pap@onep.go.th